Race Times and Recaps

2016

  • RUNSLC 2016 10k – 50:59
  • RUNSLC 2016 15k – 1:15:41
  • Salt Lake Half Marathon – 1:49:03